Hướng dẫn khen thưởng Phong trào thi đua “Giỏi việc trường-đảm việc nhà”

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                     Số: 99/HD-CĐN                                    Hà Nội, ngày 22 tháng 3 năm 2012

 

HƯỚNG DẪN KHEN THƯỞNG

Phong trào thi đua “Giỏi việc trường-đảm việc nhà”

 

Thực hiện Chỉ thị số 03/CT-TLĐ ngày 18/8/2010 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Hướng dẫn số 530/CĐN ngày 07/10/2010 về việc “Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Giỏi việc trường-đảm việc nhà” trong nữ nhà giáo và lao động giai đoạn 2010-2015”;

Căn cứ Hướng dẫn số 649/HD-TLĐ ngày 29/4/2011 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc “Hướng dẫn thực hiện Quy chế khen thưởng của tổ chức công đoàn” và thực hiện công văn số 1270/HD-TLĐ ngày 05/8/2011 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về Hướng dẫn khen thưởng phong trào thi đua “Giỏi việc nước-đảm việc nhà”;

Căn cứ Hướng dẫn số 655/HD-CĐN, ngày 03/10/2011 của Công đoàn Giáo dục Việt Nam về việc “Hướng dẫn thực hiện Quy chế thi đua, khen thưởng trong hệ thống Công đoàn Giáo dục Việt Nam”; Ban Thường vụ Công đoàn Giáo dục Việt Nam Hướng dẫn khen thưởng phong trào “Giỏi việc trường-đảm việc nhà” trong ngành giáo dục như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG KHEN THƯỞNG

1. Tập thể

- Công đoàn bộ phận;

- Công đoàn cơ sở;

- Công đoàn cấp trên cơ sở;

- Ban Nữ công nghiệp vụ, Ban Nữ công quần chúng.

2. Cá nhân

Nữ nhà giáo, cán bộ, công chức, viên chức và lao động ngành giáo dục

II. NỘI DUNG VÀ CÁC TIÊU CHÍ CƠ BẢN ĐỂ XÉT KHEN THƯỞNG

1. Thi đua lao động và công tác giỏi, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao với năng suất, chất lượng, hiệu quả, góp phần vào phát triển sự nghiệp giáo dục, đào tạo ở địa phương và đơn vị.

2. Tích cực học tập nâng cao trình độ về chính trị, văn hóa, chuyên môn, nghiệp vụ, tay nghề, rèn luyện sức khỏe tốt, đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

3. Tổ chức tốt cuộc sống gia đình, nuôi dạy con khỏe, ngoan, học lực khá trở lên, thành đạt; xây dựng gia đình theo tiêu chí thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước.

4. Tích cực tham gia các hoạt động công đoàn, tham gia phòng chống các tệ nạn xã hội, quan tâm đến lợi ích xã hội và cộng đồng.

5. Có những sáng tạo trong chỉ đạo và triển khai phong trào, thu hút đông đảo cán bộ, đoàn viên tham gia và góp phần thực hiện mục tiêu bình đẳng giới.

III. TIÊU CHUẨN XÉT TẶNG CỜ VÀ BẰNG KHEN

1. Khen thưởng cấp Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam

1.1 Tập thể được xét tặng cờ (chỉ xét tặng cho Công đoàn cơ sở, Công đoàn cấp trên cơ sở)

Có thành tích đặc biệt xuất sắc, tiêu biểu trong công tác tổ chức chỉ đạo phong trào “Giỏi việc trường-đảm việc nhà”, đã được Tổng LĐLĐ Việt Nam, Công đoàn Giáo dục Việt Nam (hoặc Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương) tặng cờ, bằng khen 2 lần liên tục trở lên (trong đó phải có 1 lần được tặng cờ).

1.2. Tập thể được xét tặng bằng khen (chỉ xét tặng cho Công đoàn cơ sở, Công đoàn cấp trên cơ sở, Ban Nữ công nghiệp vụ, Ban Nữ công quần chúng)

Có thành tích xuất sắc trong công tác tham mưu, chỉ đạo hoạt động nữ công và phong trào “Giỏi việc trường-đảm việc nhà” của ngành, của địa phương và đơn vị đã được Tổng LĐLĐ Việt Nam, Công đoàn Giáo dục Việt Nam (hoặc Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương), tặng bằng khen 2 lần liên tục trở lên.

1.3. Cá nhân được xét tặng bằng khen

- Đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”, hoặc “đoàn viên công đoàn xuất sắc” trở lên, hoặc đạt các giải thưởng, chủ nhiệm đề tài khoa học, sáng kiến kinh nghiệm đạt giá trị cao.

- Gia đình được công nhận “Gia đình văn hóa”; nếu địa phương không tổ chức việc bình bầu danh hiệu thì phải có xác nhận của tổ dân phố, khu phố về việc chấp hành chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước;

- Nữ nhà giáo, cán bộ, công chức, viên chức và lao động đang ở chung với gia đình thực hiện tốt trách nhiệm với gia đình, góp phần xây dựng gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”;

- Được tập thể nữ nơi làm việc suy tôn;

- Là người tiêu biểu nhất trong số những cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào “Giỏi việc trường-đảm việc nhà” được Công đoàn Giáo dục Việt Nam (hoặc Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương), tặng bằng khen ít nhất 2 lần liên tục trở lên.

2. Khen thưởng cấp Công đoàn Giáo dục Việt Nam

2.1. Tập thể được xét tặng cờ (chỉ xét tặng cho Công đoàn cơ sở, Công đoàn cấp trên cơ sở)

Có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong công tác tổ chức chỉ đạo phong trào “Giỏi việc trường-đảm việc nhà”, đã được Tổng LĐLĐ Việt Nam, Công đoàn Giáo dục Việt Nam (hoặc Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương), tặng bằng khen ít nhất 2 lần trong thời gian 5 năm liền kề với lần đề nghị khen thưởng này (trong đó có 1 lần được Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng bằng khen).

2.2. Tập thể được xét tặng bằng khen

Có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong công tác tham mưu, chỉ đạo hoạt động nữ công và phong trào “Giỏi việc trường-đảm việc nhà” của ngành, của địa phương và đơn vị.

2.3. Cá nhân được xét tặng bằng khen

- Đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến” trở lên;

- Gia đình được công nhận “Gia đình văn hóa”; nếu địa phương không tổ chức việc bình bầu danh hiệu thì phải có xác nhận của tổ dân phố, khu phố về việc chấp hành chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước;

- Nữ nhà giáo, cán bộ, công chức, viên chức và lao động đang ở chung với gia đình thực hiện tốt trách nhiệm với gia đình, góp phần xây dựng gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”;

- Được tập thể nữ nơi làm việc suy tôn;

- Là người tiêu biểu trong số những cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào “Giỏi việc trường-đảm việc nhà” được công đoàn cơ sở hoặc công đoàn cấp trên cơ sở tặng giấy khen ít nhất 2 lần trong thời gian 5 năm liền kề với lần đề nghị khen thưởng này.

 

3. Số lượng được đề nghị xét tặng cờ và bằng khen

3.1. Tổng kết phong trào

Thực hiện theo Hướng dẫn số 655/HD-CĐN, ngày 03/10/2011 của Công đoàn Giáo dục Việt Nam về việc “Hướng dẫn thực hiện Quy chế thi đua, khen thưởng trong hệ thống Công đoàn Giáo dục Việt Nam”.

3.2. Khen thưởng hàng năm

a. Tặng cờ và bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Căn cứ vào chỉ tiêu phân bổ hàng năm của Tổng LĐLĐ Việt Nam, Công đoàn Giáo dục Việt Nam sẽ có hướng dẫn riêng.

b. Tặng cờ và bằng khen của Công đoàn Giáo dục Việt Nam

Tổng số cờ, bằng khen Công đoàn Giáo dục Việt Nam xét tặng mỗi năm:

- Không quá 02 cờ cho tập thể.

- Không quá 10 bằng khen cho tập thể và 20 bằng khen cho cá nhân.

4. Hồ sơ, mức chi khen thưởng

Thực hiện theo Hướng dẫn số 655/HD-CĐN, ngày 03/10/2011 của Công đoàn Giáo dục Việt Nam về việc “Hướng dẫn thực hiện Quy chế thi đua, khen thưởng trong hệ thống Công đoàn Giáo dục Việt Nam” (gửi qua Ban Tuyên giáo-Nữ công, CĐGD Việt Nam).

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Hướng dẫn này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

- Căn cứ hướng dẫn, các cấp công đoàn cụ thể hóa nội dung, tiêu chuẩn thi đua cho phù hợp với đặc điểm của đơn vị, địa phương, gắn với phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động (cá nhân đạt danh hiệu “Giỏi việc trường-đảm việc nhà” tương đương với danh hiệu “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”).

- Hàng năm các cấp công đoàn tổ chức kiểm tra, đánh giá phong trào, biểu dương khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu tại đơn vị và đối chiếu tiêu chuẩn để lựa chọn tập thể, cá nhân xuất sắc, tiêu biểu nhất đề nghị cấp trên khen thưởng. Lập sổ theo dõi các tập thể và cá nhân đăng ký và đạt danh hiệu từng năm.

Trên đây là Hướng dẫn khen thưởng phong trào “Giỏi việc trường-đảm việc nhà” trong nữ nhà giáo, cán bộ, công chức, viên chức và lao động ngành Giáo dục, trong quá trình thực hiện nếu có điều gì vướng mắc công đoàn các cấp cần phản ánh kịp thời về Công đoàn Giáo dục Việt Nam để nghiên cứu giải quyết. 

Nơi nhận:

- Đoàn Chủ Tịch TLĐLĐVN (để b/cáo);

- Ban Nữ công TLĐLĐVN (để b/cáo);

- Ban VSTBPN ngành GDĐT (để p/h);

- LĐLĐ các tỉnh, Tp trực thuộc TƯ (để p/h);

- Các ủy viên BCH CĐGDVN;

- CĐGD các tỉnh, TP trực thuộc TƯ;

- CĐ các ĐH Quốc gia, ĐH vùng;

- CĐ các trường ĐH, CĐ, các đơn vị trực thuộc;

- Lãnh đạo, các Ban, VP2 CĐGDVN;

- L­ưu VT, Ban TG-NC.

TM. BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ CHỦ TỊCH

(đã ký)

Hồ Thị Lam Trà

 

Tài liệu tải xuống: